Přejdi na obsah | Přejdi na menu | Přejdi na vyhledávání

ANIMAL VETEX
3.-7.4. 2016

Mezinárodní veterinární veletrh

GRAND PRIX TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA a BIOMASA 2016

 

Vážení vystavovatelé,

akciová společnost Veletrhy Brno vyhlašuje již tradiční soutěž o nejlepší exponáty GRAND PRIX TECHAGRO, GRAND PRIX SILVA REGINA, GRAND PRIX ANIMAL VETEX a GRAND PRIX BIOMASS.

Dovolte nám, abychom Vás pozvali k účasti a představili to nejdůležitější ze soutěže:

Soutěž je určena pro exponáty, které jsou vystaveny na veletrzích – TECHAGRO, SILVA REGINA, ANIMAL VETEX a BIOMASS

 • Mezinárodní hodnotitelská komise je složena z předních odborníků v dané oblasti – předsedou hodnotitelské komise je Doc. Ing. Jiří Mašek, PhD.
 • Stanovy a přihlášku (je možno vyplnit přímo elektronicky)

BENEFITY PRO ÚČASTNÍKY SOUTĚŽE

 • viditelné označení všech přihlášených exponátů přímo v expozici
 • ocenění obdrží trofej a diplom - možnost využít svého úspěchu již v době největší koncentrace cílových skupin odborných návštěvníků na veletrhu.
 • postaráme se o Vaši prezentaci:
  - v odborných médiích mediálních partnerů veletrhu,
  - v tiskových zprávách, na tiskových konferencích a setkání s vystavovateli,
  - na webových stránkách a.s. Veletrhy Brno  – www.bvv.cz, www.techagro.cz, www.silva-regina.cz, www.animal-vetex.cz, www.biomass.cz kde také najdete:
  • obecné informace o soutěži, oficiální stanovy soutěže,
  • prezentace přihlášených a nominovaných exponátů,
  • zvýrazněné prezentace vítězných exponátů,
  • průběžné informace v rámci on-line zpravodajství z průběhu veletrhu.
 • Exponáty nominované na ocenění se stanou součástí prezentace, která bude promítána na slavnostním zahájení veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA, ANIMAL VETEX  A BIOMASS, za účasti vystavovatelů, novinářů, odborníků a významných osobností oboru, politického a společenského života.
 • Účast v soutěži Vám umožní odlišit se od konkurence a porovnat Vaše exponáty s novinkami ostatních firem a prezentovat je návštěvníkům i vystavovatelům. 
 • Prestižní ocenění Grand Prix Techagro, Grand Prix Silva Regina, Grand Prix Animal Vetex a Grand Prix Biomass představuje pro oceněné firmy účinný obchodní argument, který efektivně využívají ve svých marketingových a prezentačních materiálech, na internetových stránkách a v předváděcích místnostech.   

Díky vyhlášení výsledků již první den veletrhu mají všichni nominovaní i ocenění účastníci soutěže možnost marketingového využití hned od začátku veletrhu.

Důležité informace

Termíny

 •  Uzávěrka přihlášek: 20. 3. 2016

Hodnocení

 • Od 21. 3. 2016 průběžně na základě elektronicky a písemně dodaných podkladů event. doplněné návštěvou na expozicích v průběhu posledních dvou dnů před oficiálním zahájením veletrhů.

Vyhlášení výsledků

 • 3. 4. 2016

Vážení vystavovatelé, věříme, že Vaše špičkové výrobky a novinky, které připravujete na veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA, ANIMAL VETEX a BIOMASS budou mezi přihlášenými exponáty této prestižní soutěže.

Veletrhy Brno, a.s.

Kontakt:
Veletrhy Brno, a.s.
Blanka Zlatá
Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel.: 541 153 372, 721656227, e-mail: bzlata@bvv.cz

GRAND PRIX 2016 - Hodnotitelská komise

 

doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D, předseda komise 

TF ČZU v Praze
Je absolventem Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Pracuje jako docent na Katedře zemědělských strojů TF ČZU v Praze a současně je ve funkci zástupce děkana a proděkana pro pedagogickou činnost Technické fakulty. Odborně se zaměřuje na problematiku technologií zpracování půdy a problematiku sklizně zrnin. Je členem České akademie zemědělských věd, České strojnické společnosti, vědecké rady Technické fakulty a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze, Společnosti pro orbu ČR, Klubu zemědělských novinářů a publicistů, mezinárodní organizace zemědělských novinářů IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists) a ENAJ (European Network of Agricultural Journalists) a členem redakční rady časopisu Mechanizace zemědělství.


Ing. Peter Pernis, tajemník komise

SZZPLS a.s.
Vystudoval Mechanizační fakultu Vysoké školy poĺnohospodárské v Nitře (SR) a potom po kratší období pracoval jako mechanizátor v zemědělském podniku. Od r. 1985 je zaměstnán ve Státní zkušebně zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s., Praha 6 – Řepy. Zde prošel řadou funkcí od zkušebního technika přes vedoucího odborného útvaru – laboratoř traktorů až po předsedu představenstva a ředitele společnosti, kterou zastává od r. 2009 dosud.


prof. Ing. František Bauer, CSc.

AF MENDELU
Profesor pro obor technika a mechanizace zemědělství na Ústavu techniky a automobilové dopravy Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Garant předmětů: traktory a automobily, mobilní energetické prostředky, motorová vozidla, hydraulické a pneumatické mechanizmy. Výuka v doktorském studijním programu technika a mechanizace zemědělství. Garant předmětu traktory na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně. Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných a grantových projektů z oblasti zemědělské techniky. Publikoval řadu vědeckých a odborných prací. Pravidelně přednáší pro regionální agrární komory a firmy zabývající se zemědělskou technikou.


doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.

AF MENDELU
"Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně, v oboru mechanizace zemědělství. Vědeckou hodnost CSc. získal v r. 1992 a vědecko-pedagogickou hodnost docent v r. 2004.
V letech 1978-1980 pracoval v JZD Domašov a v letech 1980-1983 v Agrostavu Brno-venkov.
Od roku 1983 dosud je vysokoškolským pedagogem na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Agronomické fakulty MENDELU Brno, kde je v současné době zástupcem vedoucího ústavu. Výukově a výzkumně se specializuje na techniku pro živočišnou výrobu a na dopravu a manipulaci."


Ing. Václav Hlaváček, CSc.

AK ČR
Absolvoval zahradnický obor na Vysoké škole zemědělské Brno a získal vědecký titul kandidáta věd. Po absolutoriu prošel řadou funkcí v zemědělském provozu: agronom specialista, vedoucí výroby a místopředseda pověřený řízením družstva. V letech 1993-1995 byl ředitelem ZVOD Hustopeče a následně v letech 1995-2008 ředitelem ZVOS Hustopeče, a.s. Od r. 2005 do r. 2008 byl též předsedou představenstva. Souběžně prošel řadou funkcí v Agrární komoře. V letech 1997-2005 byl prezidentem Agrární komory České republiky. Byl členem vědecké rady Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi a vědecké rady Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky Praha. Od r. 2006 dosud je předsedou představenstva Regionální agrární komory Jihomoravského kraje.


doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.

VFU Brno
Je absolventem Veterinární fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Od ukončení studia pracuje na Fakultě veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v různých funkcích. V současné době je přednostou Klinické laboratoře pro velká zvířata. V roce 1979 získal titul CSc., v roce 1987 byl jmenován docentem a v roce 1988 získal titul DrSc. Výukově i výzkumně se věnuje problematice chorob přežvýkavců a rozvoji laboratorní diagnostiky metabolických a produkčních chorob potravinových zvířat. Je členem několika oborových rad a redakčních rad vědeckých a odborných časopisů v ČR a v zahraničí. Je prezidentem České buiatrické společnosti. Absolvoval řadu studijních pobytů na významných veterinárních univerzitách ve světě. Má významnou publikační činnost.


doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

TF ČZU v Praze
Je absolventem Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Pracuje na pozici docenta katedry zemědělských strojů, kde současně vykonává funkci zástupce vedoucího katedry. Zabývá se problematikou orientovanou na techniku a technologie pro precizní zemědělství, polní robotiku, digitální mapování půd, techniku a technologie pro zpracování půdy, setí a ochranu půdy. Jako spoluřešitel nebo řešitel se aktivně podílel a podílí na řešení několika národních projektů a výzkumných záměrů. Byl rovněž členem řešitelského týmu projektu 7. Rámcového programu EU - iSoil. Pravidelně publikuje ve vědeckých a odborných časopisech, vystupuje na mezinárodních konferencích nebo přednáškách pro odbornou veřejnost. Je autorem několika právně chráněných výstupů. Rovněž se zapojuje do aktivit spojených s pořadatelstvím odborných akcí, seminářů a soutěží. Je členem hodnotitelské komise grantové agentury ČZU, České akademie zemědělských věd a redakční rady časopisu Mechanizace zemědělství.


prof. Dr. Ing. František Kumhála

TF ČZU v Praze
Je absolventem Mechanizační fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. Pracuje jako profesor na katedře zemědělských strojů Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V současné době zastává rovněž funkci vedoucího katedry zemědělských strojů. Odborně je zaměřen na sklizňovou techniku a precizní zemědělství. Je členem American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) a členem redakční rady vědeckého časopisu Research in Agricultural Engineering (RAE), vydávaného Českou akademií zemědělských věd.


doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

FLD ČZU v Praze
Je absolventem oboru lesní inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. V současnosti pracuje jako docent na Katedře pěstování lesů Fakulty lesnické a dřevařské (FLD) ČZU v Praze a současně vykonává na této fakultě funkci proděkana pro studijní a pedagogickou činnost. Odborně se zaměřuje na problematiku přírodě blízkého hospodaření v lesích, obnovu lesních ekosystémů a jejich ekologické stability, hodnocení produkčního potenciálu i ekologických rizik pěstování introdukovaných dřevin. V poslední době se zaměřuje na komplexní hodnocení různých způsobů hospodaření v lesích, včetně jejich ekonomických důsledků. Podílí se na řešení řady projektů aplikovaného lesnického výzkumu (jako koordinátor (hlavní řešitel) u dvou projektů NAZV a dvou projektů TAČR). Výsledky výzkumu publikuje ve významných vědeckých časopisech. Je oponentem několika domácích a zahraničních vědeckých časopisů, je členem oborových, redakčních a expertních rad, je členem vědecké rady FLD ČZU v Praze a oponentem výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum a slovenské APPV. Je členem České akademie zemědělských věd a místopředsedou České lesnické společnosti.


prof. Ing. Vladimír Rataj, Ph.D.

TF SPU Nitra
Je absolventom Mechanizačnej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Profesorom sa stal v odbore technika a mechanizace zemědělství na Technickej fakulte Českej zemědělskej univerzity v Prahe. Pôsobí na Technickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v oblasti mechanizácie poľnohospodárskej a lesníckej výroby. Profesne sa orientuje na problematiku využívania poľnohospodárskej techniky vo výrobných procesoch. Zameriava sa na používanie informačno- komunikačných technológií pri riedení nasadenia techniky a na systémy presného poľnohospodárstva, s dopadom na ich ekonomickú efektívnosť. Je riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých výskumných úloh. Priebežne publikuje a prednáša pre akademickú komunitu, ale aj pre pracovníkov v poľnohospodárskej praxi.


doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D.

LDF MENDELU Brno
Je docentem v oboru Lesnická a dřevařská technika a je ve funkci děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Brno. Již dříve pracoval pro zahraniční univerzitu a pět let působil v provozu na úseku lesní výroby. Hlouběji se zabývá oblastí těžby a zpracování lesní biomasy pro energetické účely, sekundárním odvozem biomasy i dříví a hodnocením negativních dopadů lesní techniky na životní prostředí. Je recenzentem řady zahraničních časopisů a členem dvou redakčních rad. Má výraznou publikační činnost v prestižních zahraničních časopisech. V oboru působí více jak 15 let.


Petr Hájek, MSc., Ph.D.

Universität für Bodenkultur (BOKU) Vienna
Je absolventem magisterského programu obchod a podnikání s technikou a Ph.D. programu zaměřeného na technická zařízení a mechanizaci v zemědělství na Fakultě strojního inženýrství České zemědělské univerzity v Praze, Česká republika. Během svých studií se zúčastnil studentských výměnných pobytů a stáží v rámci EU. Mnoho let působil jako provozní ředitel ve společnosti zaměřené na technické a zahradnické služby v České republice. V současnosti působí jako jednatel v rakouské společnosti, která se zabývá ochranou rostlin a hnojivy pro rakouský a německý trh. Kromě toho je koordinátorem projektu na Univerzitě přírodních zdrojů a life sciences ve Vídni (BOKU) - (Universität für Bodenkultur Wien), kde má na starost rozvoj, podporu, marketing a koordinaci mezi zúčastěnými členy/divizemi projektu


Dr. Timo Oksanen

University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
"Dr. Oksanen pracuje v oblasti zemědělství, robotiky, elektroniky a ICT v zemědělství již 13 let. V rámci své práce na Technické univerzitě v Helsinkách a na univerzitě v Aalto realizoval celou řadu výzkumných projektů ve svém oboru, a to ve spolupráci s agronomy a dalšími společnostmi. Je velice zkušený v oblasti vývoje prototypů různých zemědělských zdrojů. V roce 2007 získal titul doktora věd v oblasti automatizačních technologií a v roce 2013 se stal docentem v oblasti zemědělského inženýrství. Dr. Oksanen má dlouholeté zkušenosti s normou ISO 11783 a jejím rozvojem a s příslušnými technologiemi. Kromě výzkumných činností je aktivním vysokoškolským pedagogem a vyučuje obory automatizační technologie, robotika a zemědělské inženýrství."


prof. Dr. Denis Stajnko

University of Maribor, Faculty of Agriculture
Prof. Dr. Denis Stajnko získal titul BSc v oblasti produkce plodin (1989) a diplom MSc v oblasti zemědělství (1992), obojí na Univerzitě v Ljubljaně, Slovinsko. Mezi lety 1989-1992 působil jako asistent v Ústavu produkce plodin na Biotechnické fakultě na Univerzitě v Ljubljaně, Slovinsko. Mezi lety 1992 a 1998 působil jako vedoucí prodeje v MAKO, Slovinsko. Od roku 1999 působí v Ústavu bio systémového inženýrství na Fakultě zemědělství a life sciences na Univerzitě v Mariboru. Titul Ph.D. získal v roce 2004 na Univerzitě v Zagrebu, Chorvatsko, od roku 2014 působí jako profesor v oblasti zemědělského inženýrinku, kde vyučuje kurzy zaměřené na zemědělskou techniku a produkci plodin, řízení skleníkových plynů, základy zavlažování, vnitřní mechanizace, vizualizace bioprocesů. Výzkumné práce a priority výzkumu: analýza a zpracování zobrazení pro aplikaci v oblasti odhadu úrody jablek a hrušek, automatizace postřiků v sadech, vývoj a hodnocení konzervativních systémů obdělávání půdy, vyhodnocení stopy skleníkových plynů a produkce plodin. Působí jako poradce raného odhadu úrody jablek a hrušek v rámci WAPA (World apple and pear association), je členem, organizačního výboru mezinárodního symposia "Aktuální úkoly zemědělského inženýrství ", v Opatija, Chorvatsko, dále je členem CIGR a EurAgEng, redaktorem Glasnik zaštite bilja, recenzentem Archiv für Acker- und Pflanzenbau und Bodenkunde, Biomass & bioenergy, Biosystems engineering, British journal of applied science and technology, Computers and Electronics in Agriculture, European journal of horticultural science, Plant, soil and environment a polského odborného časopisu environmentálních věd.


Ing. Jiří Souček, Ph.D.

VUZT Praha
Ing. Jiří Souček, Ph.D. pracuje ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky. Jeho činnost je zaměřena na výzkum a inovace techniky a technologií v oblasti bioenergetiky a agroekologie. Absolvoval studium na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Je členem několika odborných sdružení a byl jmenován zástupcem České republiky v pracovní skupině Clear Air For Europe při Evropské komisi.

Současně také

Mohlo by vás zajímat

Vystavovatelé

 

Facebook

Fotogalerie ANIMAL TECH

Video

Vyhledat můj veletrh

Areál výstaviště